Pravidla závodu

KAŽDÝ ZÁVODNÍK SVÝM PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁVOD STVRZUJE, ŽE SI JE VĚDOM A BUDE DODRŽOVAT NÁSLEDUJCÍ PRAVIDLA: 

PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ INFORMACE 

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě. 

Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně. 

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu. 

Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci. 

Účast v závodě je na vlastní riziko. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jen jeho sledováním. 

Samotní běžci jsou sami zodpovědní za svá rozhodnutí z hlediska fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout danou vzdálenost. 

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. 

Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu průzkumu. 

PRAVIDLA REGISTRACE 

Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení. 

Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, nebo částkou s příplatkem zaplacenou hotově v den závodu při registraci ve vymezeném čase podle propozic závodu. 

Registrační poplatek potvrzený účastníkem při registraci je konečný a nevratný. 

Objednávky při on-line registraci nezaplacené do 7 pracovních dnů od jejich vytvoření nebo v pondělí před závodem budou automaticky zrušeny. Další registrace za zvýšený poplatek je možná v den závodu v čase vymezeném podle propozic. 

PRAVIDLA ZÁVODU 

Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníku a rozhodčích 

Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách 

Závodníkům se přísně zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať. 

Závodníci nesmí během závodu přijímat občerstvení od nikoho jiného než od organizátorů na místech k tomu určených. 

Porušení některého z pravidel vede k diskvalifikaci ze závodu bez nároku na náhradu škody. 

ČASOMÍRA A VÝSLEDKY 

Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem nebo čipem. Startovní číslo a čip jsou nepřenosné. 

Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat. 

Každý účastník je povinen vrátit čip v prostoru cíle bezprostředně po doběhnutí. 

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÁVODU SOUHLASÍ, ŽE FOTOGRAFIE, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMY POŘÍZENÉ BĚHEM POŘÁDÁNÍ ZÁVODU MOHOU SLOUŽIT PRO ÚČELY PROPAGACE ZÁVODU.