REGISTRACE DO ZÁVODU

Přehled registrovaných účastníků naleznete pod tímto odkazem:

Třanovická desítka 2024 | Přehled registrovaných účastníků

 

KAŽDÝ ZÁVODNÍK SVÝM PŘIHLÁŠENÍM NA ZÁVOD STVRZUJE, ŽE SI JE VĚDOM A BUDE DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ PRAVIDLA:

PRAVIDLA A VŠEOBECNÉ INFORMACE

Každý účastník si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při závodě.

Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně.

Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu.

Závodu se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní běžci.

Účast v závodě je na vlastní riziko. Pořadatel není zodpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jen jeho sledováním.

Samotní běžci jsou sami zodpovědní za svá rozhodnutí z hlediska fyzické připravenosti a schopnosti uběhnout danou vzdálenost.

Každý účastník je povinen mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

Žádné z rozhodnutí pořadatelů nepodléhá soudnímu průzkumu.

PRAVIDLA REGISTRACE

Pořadatel má právo uzavřít registraci bez předchozího oznámení.

Registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení, a to částkou platnou v den platby, která je v plné výši připsána na účet pořadatele, nebo částkou s příplatkem zaplacenou hotově v den závodu při registraci ve vymezeném čase podle propozic závodu.

Registrační poplatek potvrzený účastníkem při registraci je konečný a nevratný.

Objednávky při on-line registraci nezaplacené do 7 pracovních dnů od jejich vytvoření nebo v pondělí před závodem budou automaticky zrušeny. Další registrace za zvýšený poplatek je možná v den závodu v čase vymezeném podle propozic.

PRAVIDLA ZÁVODU

Každý účastník závodu se musí řídit pokyny organizátorů, dobrovolníku a rozhodčích

Každý účastník je povinen přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách

Závodníkům se přísně zakazuje používat po celé délce tratě brusle, jízdní kola nebo jiné jízdní prostředky a jakkoliv zkracovat závodní trať.

Závodníci nesmí během závodu přijímat občerstvení od nikoho jiného než od organizátorů na místech k tomu určených.

Porušení některého z pravidel vede k diskvalifikaci ze závodu bez nároku na náhradu škody.

ČASOMÍRA A VÝSLEDKY

Je zakázáno jakkoliv manipulovat se startovním číslem nebo čipem. Startovní číslo a čip jsou nepřenosné.

Startovní číslo musí být viditelně umístěno na hrudi po celou dobu závodu. Je zakázáno jej jakkoliv překrývat.

Každý účastník je povinen vrátit čip v prostoru cíle bezprostředně po doběhnutí.

KAŽDÝ ÚČASTNÍK ZÁVODU SOUHLASÍ, ŽE FOTOGRAFIE, AUDIO A VIDEO ZÁZNAMY POŘÍZENÉ BĚHEM POŘÁDÁNÍ ZÁVODU MOHOU SLOUŽIT PRO ÚČELY PROPAGACE ZÁVODU.